Long Jump M, MU20, MU18 Finale
Ergebnisliste
31.07.2022 18:30 Resultate Offiziell
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
321
HOCINE TAREK
MCA 16
ALG
1996
7,42
(+1,4)
1./I
7,42
(+1,4)
7,28
(+3,1)
7,40
(+0,5)
7,22
(+1,2)
7,42
(-1,8)
7,18
(-0,2)
M
2
105
BOURRADA LARBI
CNN 16
ALG
1988
7,41
(+2,0)
2./I
7,25
(+1,6)
7,41
(+2,0)
x
(+1,3)
x
(+0,5)
x
(-0,8)
7,31
(+0,7)
M
3
95
SEBBAT HAITHEM
CAT 18
ALG
1997
7,17
(+2,2)
3./I
7,04
(+0,1)
7,11
(+0,6)
7,17
(+2,2)
6,98
(+0,4)
7,08
(+1,6)
6,92
(+2,2)
M
4
247
BOUALBANI ADEM
JSMBA 16
ALG
2001
7,12
4./I
x
(+0,3)
6,43
(+0,5)
6,89
(-0,7)
x
7,12
x
M
5
306
BENHADJA FAKHREDDINE
MCA 16
ALG
2003
7,10
(-0,4)
5./I
7,10
(-0,4)
7,01
(+3,2)
6,89
(+2,7)
6,94
7,10
x
MU20
6
324
KHEZOUR ABDERRAHMAN TAKIEDDINE
MCA 16
ALG
1994
7,05
(-0,1)
6./I
6,87
(+2,1)
6,75
(-1,7)
6,70
(+0,2)
6,86
(-0,9)
6,89
(-1,1)
7,05
(-0,1)
M
7
52
LAIBI MOHAMED RIAD
ASAPC 16
ALG
1992
6,97
(+0,5)
7./I
6,67
(+0,3)
6,97
(+0,5)
6,62
(-0,7)
x
6,78
6,65
M
8
28
BOUKHERS SAMIR
AMCB 6
ALG
1997
6,88
(-0,3)
8./I
6,52
(+0,9)
6,55
(-1,5)
6,84
(0,0)
6,88
(-0,3)
6,58
(-1,2)
x
(-0,1)
M
9
224
BOUFRAH ABEDL KRIM
JABC 25
ALG
2004
6,84
(+2,5)
9./I
x
(+4,5)
x
(+1,5)
6,84
(+2,5)
(+0,5)
(-0,3)
(-0,4)
MU20
10
461
CHIKH BERRACHED MOHAMED NABIL
MJHMD
ALG
1996
6,65
(+1,5)
10./I
6,53
(+0,8)
6,65
(+1,5)
6,54
(+2,8)
(-1,1)
(+0,5)
(-0,8)
M
11
32
CHOUIKH BRAHIM
AMCB 6
ALG
1992
6,61
(+0,9)
11./I
x
(+2,8)
6,61
(+0,9)
x
(+0,2)
M
12
110
SAKHRI IMADEDDINE
CNN 16
ALG
2003
6,58
(+1,0)
12./I
6,33
(+2,1)
x
(+1,6)
6,58
(+1,0)
MU20
13
231
MAHCENE MOUSAÄD
JLNC 25
ALG
2001
6,43
(+2,3)
13./I
6,15
(0,0)
6,43
(+2,3)
6,35
(+0,9)
M
14
457
DJOUAMAA SOHEIL LAKHDAR
ESBA 16
ALG
2003
6,41
(+2,8)
14./I
x
(+4,8)
6,15
(-0,7)
6,41
(+2,8)
MU20
294
GHEZALI NEDJMEDINE
MBO 9
ALG
2002
ogV
./I
x
(-0,4)
x
(+3,2)
x
(+2,7)
M
Men
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
321
HOCINE TAREK
MCA 16
ALG
1996
7,42
(+1,4)
1./I
7,42
(+1,4)
7,28
(+3,1)
7,40
(+0,5)
7,22
(+1,2)
7,42
(-1,8)
7,18
(-0,2)
M
2
105
BOURRADA LARBI
CNN 16
ALG
1988
7,41
(+2,0)
2./I
7,25
(+1,6)
7,41
(+2,0)
x
(+1,3)
x
(+0,5)
x
(-0,8)
7,31
(+0,7)
M
3
95
SEBBAT HAITHEM
CAT 18
ALG
1997
7,17
(+2,2)
3./I
7,04
(+0,1)
7,11
(+0,6)
7,17
(+2,2)
6,98
(+0,4)
7,08
(+1,6)
6,92
(+2,2)
M
4
247
BOUALBANI ADEM
JSMBA 16
ALG
2001
7,12
4./I
x
(+0,3)
6,43
(+0,5)
6,89
(-0,7)
x
7,12
x
M
5
324
KHEZOUR ABDERRAHMAN TAKIEDDINE
MCA 16
ALG
1994
7,05
(-0,1)
6./I
6,87
(+2,1)
6,75
(-1,7)
6,70
(+0,2)
6,86
(-0,9)
6,89
(-1,1)
7,05
(-0,1)
M
6
52
LAIBI MOHAMED RIAD
ASAPC 16
ALG
1992
6,97
(+0,5)
7./I
6,67
(+0,3)
6,97
(+0,5)
6,62
(-0,7)
x
6,78
6,65
M
7
28
BOUKHERS SAMIR
AMCB 6
ALG
1997
6,88
(-0,3)
8./I
6,52
(+0,9)
6,55
(-1,5)
6,84
(0,0)
6,88
(-0,3)
6,58
(-1,2)
x
(-0,1)
M
8
461
CHIKH BERRACHED MOHAMED NABIL
MJHMD
ALG
1996
6,65
(+1,5)
10./I
6,53
(+0,8)
6,65
(+1,5)
6,54
(+2,8)
(-1,1)
(+0,5)
(-0,8)
M
9
32
CHOUIKH BRAHIM
AMCB 6
ALG
1992
6,61
(+0,9)
11./I
x
(+2,8)
6,61
(+0,9)
x
(+0,2)
M
10
231
MAHCENE MOUSAÄD
JLNC 25
ALG
2001
6,43
(+2,3)
13./I
6,15
(0,0)
6,43
(+2,3)
6,35
(+0,9)
M
294
GHEZALI NEDJMEDINE
MBO 9
ALG
2002
ogV
./I
x
(-0,4)
x
(+3,2)
x
(+2,7)
M
Junior Men
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
306
BENHADJA FAKHREDDINE
MCA 16
ALG
2003
7,10
(-0,4)
5./I
7,10
(-0,4)
7,01
(+3,2)
6,89
(+2,7)
6,94
7,10
x
MU20
2
224
BOUFRAH ABEDL KRIM
JABC 25
ALG
2004
6,84
(+2,5)
9./I
x
(+4,5)
x
(+1,5)
6,84
(+2,5)
(+0,5)
(-0,3)
(-0,4)
MU20
3
110
SAKHRI IMADEDDINE
CNN 16
ALG
2003
6,58
(+1,0)
12./I
6,33
(+2,1)
x
(+1,6)
6,58
(+1,0)
MU20
4
457
DJOUAMAA SOHEIL LAKHDAR
ESBA 16
ALG
2003
6,41
(+2,8)
14./I
x
(+4,8)
6,15
(-0,7)
6,41
(+2,8)
MU20